Privacybeleid

Ik heb een geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). Persoonlijke en medische gegevens wordt door mij zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld.

Dossiervorming

Voor de volledigheid van de behandeling is het noodzakelijk dat de behandelend therapeut een dossier aanlegt. Dit is wettelijk vastgelegd en staat beschreven in de Wet op de Geneeskundige BehandelingsOvereenkomst (WGBO).

Het dossier bevat onder meer aantekeningen over de gezondheidstoestand van de cliënt, gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen als ook aanvullende gegevens welke noodzakelijk zijn.

Indien de behandelend therapeut het noodzakelijk acht worden er, na expliciete toestemming van de cliënt, aanvullende gegevens opgevraagd bij andere zorgverleners zoals een huisarts, specialist of fysiotherapeut.

Gegevens welke staan vermeld in het dossier kunnen tevens worden gebruikt:

om, met expliciete toestemming van de cliënt, andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere zorgverlener

· bij waarneming, tijdens afwezigheid van de behandelend therapeut

· voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing

· voor de financiële administratie en het opmaken van een factuur.

Wanneer ik om andere redenen gebruik willen maken van cliënt gegevens, ben ik wettelijk verplicht hiervoor eerst expliciete toestemming van de betreffende cliënt te vragen.

Bewaartermijn

Gegevens welke zijn opgenomen in het cliëntendossier blijven, zoals vastgelegd in de wet op de behandelovereenkomst, 20 jaar bewaard.

Bescherming van cliëntgegevens

Ik ga uiterst zorgvuldig om met het cliëntendossier. Het beschermen van het cliëntendossier behoort hier ook bij. Wat binnen mijn mogelijkheid en kennis ligt zal ik gebruiken om ervoor te zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot persoonlijke gegevens. Indien er onverhoopt een criminele inbreuk op mijn opgeslagen gegevens heeft plaatsgevonden, zijn wij wettelijk verplicht hier melding van te maken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De zorgnota

Op de zorgnota, die je van mij ontvangt, staan gegevens die voor de zorgverzekeraar noodzakelijk zijn voor declaratie van de zorgnota. Ik ben verplicht de onderstaande gegevens op de zorgnota te vermelden:

• cliënt naam, adres en woonplaats

• geboortedatum

• datum van de behandeling

• een korte omschrijving van de gegeven therapievorm, zoals consult shiatsu therapie, consult massage therapie of voetreflexzone therapie.

• de prestatiecode van de betreffende therapie

• de kosten van het consult

• Zorgverzekeraar

Bij het maken van een on-line afspraak is het van belang de privacyverklaring en behandelovereenkomst door te nemen en aan te vinken als akkoord.

Dit is alleen van belang als de verklaringen nog niet eerder zijn aangevinkt.

Online reserveren

Reserveer je afspaak direct online via onze digitale agenda!

Aangesloten bij:

RBCZ
logo-6