Algemene voorwaarden

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Massagepraktijk Subvenio

Algemeen

• Massagepraktijk Subvenio, Patricia Noordhuis gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt, voor behandeling, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals deze vermeld worden op de website en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. •

•Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.

Zorgaanbieder •

Patricia Noordhuis is lid van beroepsvereniging NVST (Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten). Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ (Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Voor meer informatie zie www.nvst.nl en www.rbcz.nl.

• Patricia Noordhuis handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVST.

Afspraken en behandelingen •

• Patricia  Noordhuis behandelt alleen op afspraak. • Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail/whats-app gemaakt, is bindend en kan alleen via de email, telefoon of Whats-app worden geannuleerd. •

• Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Patricia Noordhuis.

• Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en medisch verleden enz. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Patricia Noordhuis besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contra indicaties.  Als u er aan twijfelt of u behandeld mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts.

• Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden. • Mocht Patricia Noordhuis door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.

• Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.

• Een behandeling duurt 30 of 60 minuten.

• Voor prijzen : Zie Tarieven en betalingen • De factuur betaalt u contant/pin na afloop van een behandeling  ontvangt u een factuur. Een factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan.

• Patricia Noordhuis behoudt zich het recht voor te allen tijden de tarieven te wijzigen en zal de cliënt daarvan op de hoogte brengen. •

•Massagepraktijk Subvenio is opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn.

•Belangrijk daarbij is om te weten dat Patricia Noordhuis lid is van de NVST en RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis.

Dossiervorming •

• Patricia Noordhuis is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden reproduceerbaar geregistreerd. Je hebt het recht te allen tijde deze rapportages op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener. 15 jaar na afronding van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

Hygiëne •

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat hij/zij schoon op de afspraak verschijnt.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling •

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meld recht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

Aansprakelijkheid •

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens enz.

• Patricia Noordhuis is niet aansprakelijk voor materiele schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan deze praktijk.

• Patricia Noordhuis heeft een beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Massagepraktijk Subvenio  tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die is veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van de NVST. Deze praktijk is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering

Klachtenregeling. •

Massagepraktijk Subvenio spant zich in de client zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. De praktijk voldoet aan de Wkkgz( Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Heeft de client toch klachten, dan hoort Patricia Noordhuis dit graag binnen een week na de behandeling, zodat er gezamenlijk op korte termijn naar een oplossing gezocht kan worden. • Indien de klacht niet in gezamenlijk overleg kan worden opgelost, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachten procedure van de NVST, dan wel de geschillencommissie. De procedure is te vinden op de website www.nvst.nl

• Wanneer de client van mening is dat Massagepraktijk Subvenio een tuchtrechtelijk verwijt te maken valt, kan deze een tuchtklacht indienen bij de RBCZ. Patricia Noordhuis is als shiatsu-therapeut onderworpen aan het - bij TCZ (tuchtrecht Complementaire Zorg) ondergebrachte -onafhankelijk tuchtrecht van de RBCZ. Zie www.rbcz.nl voor meer informatie. • Wanneer u een klacht indient via de NVST/RBCZ of Geschillencommissie, informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.

Absolute contra-indicaties (er mag in het geheel geen behandeling gegeven worden) • Ernstige vaataandoeningen • Trombose • Koorts • Ontsteking van diverse aard • Besmettelijke huidziekte • Bij gebruik van drugs of alcohol • Bij sprake van psychose, schizofrenie of andere ernstige geestelijke aandoeningen • Zwangerschap tot 12 weken •Kanker •Infecties

ALGEMENE VOORWAARDEN

• Massagepraktijk Subvenio Algemeen • Patricia Noordhuis van Massagepraktijk Subvenio, gaat ervan uit dat de cliënt, wanneer deze een afspraak maakt, voor behandeling, kennis heeft genomen van de Algemene Voorwaarden, zoals deze vermeld worden op de website en akkoord gaat met deze Algemene Voorwaarden. • Bij het maken van een afspraak of tijdens de anamnese (intakegesprek), worden altijd uw persoonlijke gegevens gevraagd. Deze gegevens, als ook andere informatie die tijdens de behandeling wordt toevertrouwd, worden vertrouwelijk behandeld. Zonder uw toestemming wordt deze nooit aan derden verstrekt.

Zorgaanbieder •

Massagepraktijk Subvenio, Patricia Noordhuis is lid van beroepsvereniging NVST (Nederlandse Vereniging voor Soma Therapeuten). Deze vereniging is aangesloten bij de RBCZ (Registratie Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). Voor meer informatie zie www.nvst.nl en www.rbcz.nl. • Patricia Noordhuis handelt volgens de richtlijnen zoals opgesteld in de beroepscode van de NVST.

Afspraken en behandelingen •

Patricia Noordhuis behandelt alleen op afspraak. • Elke afspraak, zowel telefonisch als via e-mail/whats-app gemaakt, is bindend en kan alleen via de email, telefoon of Whats-app worden geannuleerd. • Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaande aan de behandeling kosteloos worden geannuleerd. Afspraken die binnen 24 uur worden geannuleerd of wanneer men niet verschijnt op de afspraak zonder afzegging, worden volledig berekend, tenzij er sprake is van overmacht, te bepalen door Patricia Noordhuis •

• Tijdens de eerste afspraak zullen er vragen worden gesteld (anamnese) over o.a. ziekte, medicijngebruik en medisch verleden enz. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid daarvan, die hij/zij verstrekt tijdens dit gesprek en tijdens de behandeling. Aan de hand van de anamnese maar ook tijdens de behandeling kan Patricia Noordhuis besluiten om niet (verder te) behandelen en/ of de cliënt door te verwijzen naar een arts of specialist. Zie ook Contra indicaties bij Tarieven.  Als u er aan twijfelt of u behandeld mag worden, vraag dit dan eerst na bij uw huisarts. •

• Bent u onder behandeling van een arts of fysiotherapeut, dan dient u dit voorafgaande aan de behandeling te melden.

• Mocht Patricia Noordhuis door ziekte of vanwege andere geldige omstandigheden niet in staat zijn de afgesproken behandeling uit te voeren, dan zal zij de cliënt hiervan tijdig op de hoogte brengen en zal voor de desbetreffende behandeling een nieuwe afspraak worden gemaakt.

• Draag bij voorkeur gemakkelijk zittende kleding en doe sieraden zoveel mogelijk af.

• Een behandeling duurt 30 of 60 minuten.

Voor prijzen : zie Tarieven •

De factuur betaalt u contant/pin na afloop van een behandeling of u ontvangt een factuur. Een factuur dient binnen 14 dagen te worden voldaan. • Patricia Noordhuis behoudt zich het recht voor te allen tijden de tarieven te wijzigen en zal de cliënt daarvan op de hoogte brengen. • Massagepraktijk Subvenio opgenomen in het AGB register, wat maakt dat de behandeling (mogelijk) (gedeeltelijk) vergoed kan worden vanuit het aanvullende pakket van de zorgverzekeraars. U dient zelf vooraf te informeren wat uw vergoedingsmogelijkheden zijn. Belangrijk daarbij is om te weten dat Patricia Noordhuis lid is van de NVST en RBCZ en voldoet aan de eisen die gesteld worden op het gebied van Medische Basiskennis.

Dossiervorming •

Patricia Noordhuis is wettelijk verplicht tot dossiervoering. Alle sessies worden reproduceerbaar geregistreerd. U heeft het recht te allen tijde deze rapportages op te vragen en in te zien. Het dossier blijft eigendom van de zorgverlener. 15 jaar na afronding van uw behandeling of het laatste contactmoment wordt het dossier vernietigd.

Hygiëne •

Ethiek en hygiëne zijn vanzelfsprekend. Van de cliënt wordt daarbij verwacht dat hij/zij schoon op de afspraak verschijnt.

Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling •

De meldcode is een code waarin staat hoe een zorgverlener moet omgaan met het signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling. Iedere zorgverlener met een beroepsgeheim heeft op basis van de wet op jeugdzorg het recht om vermoedens van kindermishandeling te melden. Het meld recht omvat het recht om op verzoek van het Meldpunt Kindermishandeling informatie te verstrekken over de ouders en/of het kind, zo nodig zonder toestemming van het kind en/of ouder.

Aansprakelijkheid •

U bent zelf verantwoordelijk voor het geven, gevraagd of ongevraagd, van de juiste informatie tijdens het behandelingstraject. U bent verantwoordelijk voor uw eigen proces. Dit betekent dat als u vindt dat de behandeling niet helpt, u iets niet begrijpt of het ergens niet mee eens bent, u dit zelf aangeeft. Dit geldt ook voor eventuele wijzigingen ten aanzien van het medicijngebruik, gezondheid, zorgverzekering, huisarts, NAW gegevens enz. •

• Patricia Noordhuis is niet aansprakelijk voor materiële schade die u geleden heeft door het bezoeken van de praktijk. Dit geldt tevens voor zoekgeraakte spullen of beschadiging van uw materialen, tijdens of na een bezoek aan deze praktijk.

• Patricia Noordhuis heeft een beroeps-en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Deze aansprakelijkheidsverzekering beschermt Massagepraktijk Subvenio tegen de financiële gevolgen van fouten die gemaakt zijn of schade die is veroorzaakt tijdens de uitoefening van het beroep en in de praktijk. Indien de zorgverlener aansprakelijk wordt bevonden voor geleden schade gelden de voorwaarden van de beroeps- en bedrijfsaansprakelijk-heidsverzekering van de NVST. Deze praktijk is eveneens in het bezit van een rechtsbijstandverzekering Klachtenregeling.

• Massagepraktijk Subvenio spant zich in de client zo goed mogelijk te behandelen en te bejegenen. De praktijk voldoet aan de Wkkgz( Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg). Heeft de client toch klachten, dan hoort Patricia Noordhuis dit graag binnen een week na de behandeling, zodat er gezamenlijk op korte termijn naar een oplossing gezocht kan worden. • Indien de klacht niet in gezamenlijk overleg kan worden opgelost, dan kunt u zich beroepen op de onafhankelijke klachten procedure van de NVST, dan wel de geschillencommissie. De procedure is te vinden op de website www.nvst.nl

• Wanneer de client van mening is dat de Massagepraktijk Subvenio een tuchtrechtelijk verwijt te maken valt, kan deze een tuchtklacht indienen bij de RBCZ. Patricia Noordhuis is als shiatsu-therapeut onderworpen aan het -bij TCZ (tuchtrecht Complementaire Zorg) ondergebrachte -onafhankelijk tuchtrecht van de RBCZ. Zie www.rbcz.nl voor meer informatie.

• Wanneer u een klacht indient via de NVST/RBCZ of Geschillencommissie, informeert u de zorgverlener te allen tijde vooraf.

 

Online reserveren

Reserveer je afspaak direct online via onze digitale agenda!

Aangesloten bij:

RBCZ
logo-6